De basis op orde met vrijzinnige idealen voor Nederland

In Nederland willen wij samen in vrijheid leven. Dit doen wij als vrije mensen door autonoom te zijn en ons leven op díe manier in te richten zoals wij dat zelf willen. Macht die de overheid uitoefent, moet beperkt blijven en slechts dienend zijn aan de vrije mens.

Vrijzinnigheid betekent de dialoog aan gaan en dogma’s schuwen. Deze vrijzinnigheid is een van de  universele menselijke eigenschappen. Zij zit geworteld in het DNA van de kritische mens: de drijfveer voor de westerse democratie. Onze democratische rechtstaat en haar burgers hebben zich los geworsteld van haar eigen religieuze beperkingen. Vrijheid is belangrijk. Maar het is essentieel dat vrijheid gekoppeld is aan verantwoordelijkheidsbesef. Zonder dit besef kan vrijheid leiden tot schade aan mens, dier en milieu. Wij gaan uit van een positieve vrijzinnige levenshouding bij vrij denkende mensen, die vanuit eigen kracht zelf het leven zin geven en deelnemen aan de samenleving.

 Kernpunten waar vrijzinnigen voor staan:

 • voor gelijkwaardigheid van alle mensen: man en vrouw, ongeacht opleidingsniveau, afkomst, leeftijd, geaardheid en overtuiging voor een seculiere samenleving, met scheiding van kerk en staat, en het bieden van ruimte voor godsdienstvrijheid, spiritualiteit en de vrijheid om niet-godsdienstig te zijn.
 • voor zelfbeschikking over lichaam, geest/gedachten, identiteit en eigen leven.
 • voor de principes van de rechtsstaat vanuit de rechtszekerheid voor het individu.
 • voor realisatie van echte machtenscheiding in de staatsinrichting met wederzijdse controle en gelijkwaardigheid vanuit het principe van de Trias Politica.
 • voor een maatschappelijke inrichting waarin check & balances tussen iedere machtsverhouding gegarandeerd is.
 • voor het bestaan van vrije pers en afwijzen van staatscontrole op de meningsuiting.

 Het politieke perspectief van de Vrijzinnige Partij

 1. Een vrije samenleving wordt zo ingericht dat een basisinkomen, veiligheid, een gezonde leef- en werkomgeving, onderdak, zorg en voedsel voor al haar inwoners verzekerd is. Beschikbaar stellen van een onvoorwaardelijk basisinkomen is essentieel, zodat mensen vrij kunnen zijn en zich te blijven ontplooien.
 2. Samenwerking op nationaal, Europees en mondiaal niveau geeft ruimte voor culturele verschillen in identiteit en is de basis voor internationale veiligheid.
 3. De stimulering dat een ieder binnen de grenzen van zijn/haar mogelijkheden een verbindende rol in de maatschappij kan vervullen. Dat betekent ook de maatschappelijke erkenning van verscheidenheid en waardering van het individu vanuit de noodzakelijke tolerantie. Zo krijgt onbetaald (vrijwilligers)werk evenveel waardering als “betaald werk”. De eigen verbindende rol van het individu kan alleen ingevuld worden als door iedere individuele ingezetene de Nederlandse cultuur geaccepteerd wordt en de Nederlandse taal beheerst wordt.
 4. Maatschappelijke vernieuwing vindt plaats door sterkere inzet op medezeggenschap door het individu, die zijn eigen verbindende rol moet invullen.
 5. Individueel en collectief bestaat de verantwoordelijkheid voor volgende generaties in het maken en verantwoorden van keuzes voor de fysieke omgeving en samenleving.

Een vrijzinnig mens is aan zichzelf verplicht te blijven onderzoeken of de begrippen en toepassingen nog wel voldoen aan haar betekenis, en je ervoor in te zetten dat deze begrippen niet tot een dogma vervallen. Een onafhankelijke, vrijzinnige volksvertegenwoordiger is aan de kiezers verplicht dit binnen de overheid te bewerkstelligen. Het is zijn of haar politieke opdracht om er voor te zorgen dat de overheid ruimte geeft aan mensen zodat zij hun vrije, onafhankelijke sociale levenshouding zelf inhoud kunnen geven.

De Vrijzinnige Partij ziet bij geen enkele politieke partij in het Nederlandse parlement een overtuigende keuze voor vrijzinnigheid. Soms zijn sporen van vrijzinnigheid in beleid te ontdekken, maar helaas nooit vanuit volle overtuiging. Daarom verdient vrijzinnigheid een eigen plaats in het politieke spectrum. Vrijzinnigen worden gekenmerkt door onafhankelijkheid en vrij denken. Ogenschijnlijk past daarin collectiviteit door vereniging in een politieke partij, de Vrijzinnige Partij niet bij. Daarom is het lidmaatschap en deelname aan de Vrijzinnige Partij slechts een middel voor onafhankelijke en vrij denkende mensen om het doel Nederland daadwerkelijk vrijzinnig te worden. Het bereiken van dat doel is de uitdaging voor iedere vrijzinnige om daarmee de eigen vrijheid en onafhankelijkheid te kunnen laten bloeien.

 

Word lid van de Vrijzinnige Partij en doe mee.