Internationaal en vrede

Europese samenwerking

Wij willen een Europese Unie gebouwd op democratische uitgangspunten en het subsidiariteitsbeginsel. Zonder verdergaande democratisering zal de EU uiteenvallen.
Dit betekent onder andere dat het Europees Parlement meer bevoegdheden moet krijgen om de Europese Commissie te sturen en te controleren en het opheffen van de Europese Raad van Ministers. Ook moeten de nationale parlementen een grotere rol krijgen in de Europese wetgevingstrajecten.

Lobby

In zowel Den Haag als Brussel komen verdragen, beleid en wetgeving in toenemende mate tot stand door de inzet van lobbyisten. Het is de verantwoordelijkheid van de volksvertegenwoordigers en hun partijen om open en transparant te zijn in wie ze toelaten en hoe ze dit op ethische gronden kunnen verantwoorden. Dit verloopt door middel van een lobbyregister en continue journalistiek onderzoek.

Vrede en veiligheid

Vrijzinnige politiek streeft naar vrede zonder oorlog en geweld. Geweld is nooit een doel, daarom moet tijdens missies ingezet worden op mensenrechten en wederopbouw. Deze missies moeten uitsluitend in internationaal verband plaatsvinden.

Een moderne krijgsmacht betekent goed opgeleid en geoefend personeel en ruimte voor vrijwilligers. Dienstplicht is tegen de vrijzinnige gedachte in: de krijgsmacht is geen oefencentrum voor maatschappelijke problemen. De krijgsmacht dient over het beste materieel te beschikken.

Nasleep van wapengebruik

Het produceren van een landmijn kost ongeveer één dollar, maar als deze geplaatst is, blijven mensen terwijl er vrede is veel schade houden. Het kost veel om landmijnen en andere munitie te vinden en ontmantelen. Het is onacceptabel dat de wapenindustrie wel de lusten, maar niet de lasten draagt van de verkoop van hun producten. De Vrijzinnige Partij pleit er voor dat de wapenindustrie bijdraagt aan het opruimen van de achtergebleven munitie.

Ontwikkelingssamenwerking

“Geef een vis en een hongerig mens zal eten; geef een hengel en men zal nooit meer honger leiden”. Deze gedachte staat voor de Vrijzinnige Partij centraal in het beleid met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking. Uiteraard vanuit een milieubeleid dat er voldoende vissen zullen zijn.

Toch is het door corruptie vaak de vraag of de bevolking daadwerkelijk voordeel heeft gehad van ontwikkelingshulp. Daarom kiezen we voor directe investeringsstimulering door specifieke bedrijven en Ngo’s, die gericht zijn op onderwijs en ontwikkeling van de eigen kracht van de bevolking.

Migranten en vluchtelingen

Wij pleiten ervoor om mensen die vluchten voor oorlog en terroristisch geweld op te vangen in de eigen regio. Daarvoor bieden we humanitaire steun. De kosten hiervan mogen niet ten koste van onze inzet voor ontwikkelingshulp gaan.

Iedereen die welkom wenst te zijn in Nederland hoort zich actief in te zetten voor onze samenleving. De overheid heeft hierbij de taak om actieve ondersteuning te geven zodat eigen verantwoordelijkheid waargemaakt kan worden. Hieronder valt ook het invoeren van een inburgeringsvoorschot: een door de overheid verstrekte lening tegen 0% die na de inburgering terugbetaald wordt. Kiezen voor een nieuwe veilige toekomst in Nederland betekent ook investeren in jezelf.

Mensen die puur om economische redenen komen moeten preventief tegengehouden worden in plaats van uiteindelijk door uitzetting te laten terugkeren.

Volledige verkiezingsprogramma

Bekijk hier het gehele verkiezingsprogramma