Leefomgeving

Natuur

Een mens kan alleen in een natuurlijke leefomgeving vrij zijn. Ook wijst onderzoek uit dat groen bijdraagt aan de gezondheid, het welzijn en welbevinden van de mensen. Daarom moet er meer aandacht komen voor groen in steden en dorpen. Nederland is mooi door de kwaliteit van ons landschap met een grote verscheidenheid aan natuurwaarden. De inzet voor ons landschap moet worden gebaseerd op het benutten, beleven, beheren en behouden.

Landbouw: begin met de grond

De Vrijzinnige Partij pleit voor maatregelen die zorgen dat er meer humus in de bodem komt. Humus is de verzamelnaam voor het vitale bodem-ecosysteem en bestaat onder meer uit bodembacteriën, schimmels, aaltjes, wormen en organisch materiaal. Voordelen hiervan zijn biologische CO2 binding in de bodem, de toename van voedselzekerheid en het voorkomt bodemerosie en daarmee overstromingen. Ook zullen er op termijn minder of zelfs geen bestrijdingsmiddelen meer nodig zijn.

Water

De kwaliteit van de leefomgeving begint bij de kwaliteit van lucht en water. Prioriteit ligt bij filtering, hergebruik en het bestrijden van vervuiling. De grootste uitdagingen zijn de oplopende waarden van medicijnresten en (ultra)fijnstof. Dit moeten we aanpakken bij de bron: de vervuilers te betrekken bij de uiteindelijke reductie. De industrie heeft tenslotte een zorgtaak.

Ieder industrieterrein moet een gesloten industriewaternet en bluswaterdijken hebben, zodat vervuiling bij calamiteiten beperkt blijft. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor bodemsanering en de kwaliteit van de lucht.

Dieren

Vrijzinnige politiek betekent waarde geven aan onze aarde, dus ook aan dieren. We moeten verantwoordelijkheid dragen voor behoud en diversiteit in evenwicht. Nederland moet dieren in natuurgebieden, maar ook daarbuiten beschermen tegen overpopulatie, menselijk misbruik en mishandeling.

Wildbeheer moet niet langer provinciaal maar nationaal geregeld worden. Wildzones moeten vastgesteld en verbonden worden. Ongericht medicijngebruik en ongeremde bedrijfsgroei zijn belangrijke elementen van de veestapel en onze voedselproductie. Dieren zijn meer dan een gebruiksvoorwerp of grondstof en moeten met respect behandeld worden.

Voedsel

Goed voedsel is belangrijk voor onze gezondheid. De Vrijzinnige Partij pleit voor een drastische reductie van het gebruik van gif, meststoffen en medicamenten. We moeten voorkomen dat onze voedselproductie beperkt en gereduceerd wordt tot gepatenteerde en genetisch gemanipuleerde gewassen. ‘Lokaal’ is een sleutelwoord voor voedsel. Denk hierbij ook aan stadstuinbouw en verticaal tuinieren in de stad en pluktuinen en voedselbossen die voor iedereen beschikbaar zijn.

Met uitgekiende marketingtechnieken en misleidende etiketten dringen sommige voedselbedrijven hun vaak ongezonde producten op. De kosten hiervan betalen we als samenleving. Door beschermende maatregelen en transparantie-eisen krijgt de consument de vrijheid terug om zelf een keuze te maken. Het is de taak van de overheid om haar burgers te beschermen.

Mobiliteit en infrastructuur

Mensen moeten zich zodanig kunnen verplaatsen dat het ten goede komt aan welvaart en welzijn zonder te belastend te zijn voor de mens en de natuurlijke omgeving. Voertuigen moeten hiervoor een verdere evolutie in duurzaamheid ondergaan en de infrastructuur moet als waarde gezien worden, niet als kostenpost.

Openbaar vervoer moet weer een basisvoorziening worden, waarbij klantvriendelijkheid een hogere prioriteit krijgt.

Energie

Door te investeren in vermindering en verduurzaming van onze energiebehoefte moeten we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. We streven naar een aanvaardbare prijs voor energie zonder ecologische overbelasting. Kernenergie en schaliegas zijn hierbij geen realistische alternatieven.

Wonen

De Vrijzinnige Partij staat voor vrij wonen. Iedereen zou zelf mogen bepalen om de individu te laten kiezen in welke vorm hij of zij wil wonen, ook als dat in recreatiewoningen is. Voor mensen die werkzaam zijn als flexwerker of zelfstandig ondernemer moet het makkelijker worden om een hypotheek te krijgen.

Om verpaupering te voorkomen moeten leegstaande panden her ontwikkeld worden, bijvoorbeeld als woningen of voor verrassende initiatieven. Woningcorporaties moeten gestimuleerd worden om ook voor de middeninkomens voldoende woningen te realiseren. Borg voor een huurwoning zou nooit meer dan 1 maand huur mogen zijn.

Internet en de digitale leefomgeving

Naast de fysieke leefomgeving is met de komst van het internet steeds meer de digitale leefomgeving ontstaan. Daarom vinden wij dat toegang tot internet een van de basisvoorzieningen moet zijn. Alleen voor het gebruik zou betaald moeten worden.

De keerzijde van het internet is de basis voor vrijheid van het individu online ver te zoeken is. Ook in het digitale domein moet iedereen eigenaar zijn van zijn eigen gegevens. Daarnaast pleiten we voor een gezonde balans tussen het internet en menselijk contact en informatie op papier. Zo houden we rekening met mensen die, om wat voor redenen dan ook, geen gebruik maken van computers en/of internet.

Volledige verkiezingsprogramma

Bekijk hier het gehele verkiezingsprogramma