Leven en Geld

Arbeid en zelfstandig ondernemerschap

Vrijzinnige politiek gaat uit van de gedachte dat ieder mens zijn economische waarde optimaal inzet. Geen wettelijke verschillen meer tussen inkomen uit dienstbetrekking of uit zelfstandig ondernemerschap. Topinkomens in de private sector betalen een extra bijdrage aan de samenleving in de vorm van een nieuw 70% toptarief boven € 230.000. Voor publiek gefinancierde organisaties zoals de overheid, het onderwijs en de zorg moet wel een maximaal topinkomen gelden. Zo houden we graaicultuur ten koste van het publieke belang tegen.

We moeten af van de maatschappelijke verschillen tussen betaald en onbetaald werk. Een betere waardering en positionering van vrijwilligerswerk is noodzakelijk.

Pensioenen

Een generatiebestendig pensioenstelsel moet een individueel aanvullend inkomen zijn. De AOW blijft en wordt op termijn vervangen door een vrijheidsdividend als onvoorwaardelijk basisinkomen. Ook moet er meer keuzevrijheid komen op het gebied van pensionering door de invoering van een flexibele AOW.

Belastingen

Rechtvaardige inkomensverdeling betekent dat degene die het minst verdienen, het minst betalen. Het inkomen tot een bedrag dat voor primaire levensbehoeften noodzakelijk is vrijgesteld van belastingen. Gelijktijdig worden alle andere inkomensafhankelijke regelingen afgeschaft. Met invoering van een nieuw toptarief worden excessen tegengegaan.

Box 3 moet worden afgeschaft: de vermogensrendementheffing. Hierbij betaalt men belasting over werk in het verleden, waar al inkomstenbelasting is betaald. De erfbelasting wordt voor erfenissen tot € 1 miljoen vrijgesteld van belastingen.

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek moet afgeschaft worden, maar dan wel met een overgangsregeling om mensen zekerheid te geven en de huizenprijzen niet onder druk te zetten met ‘onder water staande’ huizen tot gevolg.

Tegelijkertijd willen we wel een ‘groene hypotheekrenteaftrek’ invoeren: een fiscale beloning voor huizenbezitters die door dicht bij hun werk te wonen niet bijdragen aan de spitsdrukte en hierdoor ook minder CO2 uitstoten.

Internationale belastingen

Belasting ontduiken is strafbaar en moet hard aangepakt worden. Belastingontwijking is legaal en een logisch gevolg van slecht afgestemde regelgeving en globalisering. Door de verschillen tussen landen kleiner te maken wordt het eerlijker. Het wegsluizen van winsten om geen belasting te betalen moet tegengegaan worden door vast te houden aan het bronbelasting-principe: waar men geld verdient, betaalt men belasting. Terug naar de basisuitgangspunten van eerlijk belasting betalen om zo onze collectieve voorzieningen in ieders belang te kunnen bekostigen.

Geldstelsel en de Euro

Arbeid en zelfstandig ondernemerschapVrijzinnige politiek betekent geen misplaatst sentiment naar de gulden. Toch willen we minder afhankelijk zijn van de Euro. Alle Nederlanders, bedrijven, banken en organisaties moeten verplicht zijn om betalingen en ontvangsten in alle valuta te accepteren en verwerken zonder meerkosten. Zodra het vertrouwen in de euro afneemt moet een bankrekening op elk moment omgezet kunnen worden in een andere valuta of omgekeerd.

We pleiten voor meer controle en toezicht op systeembanken, andere financiële instellingen en financiële markten. Geldschepping moet worden gebruikt in het algemeen belang. Op een democratische, transparante manier. Private banken moeten terug naar hun smeerolie functie en geldcreatie komt volledig in handen van de overheid. Het moet mogelijk blijven zijn om te betalen met contant geld.

Nieuwe initiatieven zoals een coöperatieve Blije Bank, parallelle betalingsmiddelen of een depositobank moeten kansen krijgen.

Staatsfinanciën

Verkeerd bezuinigen is destructief voor onze basisvoorzieningen, die een zekerheid aan de mensen geven. Wanneer wij als Nederland boven onze stand leven, moet er gekeken worden wat geen basisvoorziening is en we niet nodig hebben terwijl we wel effectief onze basis kunnen uitvoeren die we wel nodig hebben.

Circulaire economie

De huidige samenleving kenmerkt zich door hypes, vluchtig leven, snel geld verdienen, winst op korte termijn en meer kwantiteit dan kwaliteit. Zeepbellen worden gecreëerd en spatten uit elkaar met als gevolg recessies, werkeloosheid en grotere verschillen tussen arm en rijk. Herverdeling van het nationaal inkomen is essentieel om de kwaliteit van leven duurzaam te realiseren.

Daarom moeten we streven naar een circulaire en duurzame economie: hergebruik van producten zodat uitputting van natuurlijke hulpbronnen wordt voorkomen. Het creëren van waarde en kwaliteit met een evenwicht tussen welvaart, welzijn en onze leefomgeving. Duurzaamheid en innovatie horen bij een beleid dat rekening houdt met de gevolgen voor toekomstige generaties.

Innovatie

Vrijzinnige politiek geeft ruimte aan vrijzinnig ondernemerschap: out of the box denken, innovatie en durf. Nederlandse bedrijven kunnen zich door het hoge kennis- en wetenschapsniveau in ons land onderscheiden in creativiteit, innovatie en daadkracht. Innovaties ontstaan veel bij het MKB, daarom moet het innovatiebeleid van de overheid ook activerend zijn in plaats van remmend. Een staatssecretaris van innovatiebeleid hoort daarbij. Nederland moet internationaal een vooraanstaande positie behouden.

Start-ups moeten gebruik kunnen maken van gratis bedrijfshuisvesting. Door het basisinkomen kunnen ze vrij nieuwe economische activiteiten ontplooien.

Volledige verkiezingsprogramma

Bekijk hier het gehele verkiezingsprogramma