Persoonlijke ontwikkeling en welzijn

Onderwijs, Kennis en Leven Lang Leren draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling en welzijn

Een leven lang leren zorgt ervoor dat het doel ‘Nederland kennisland’ waar gemaakt kan worden. Het collegegeld, de studiekosten en de studenten ov-kaart volledig door de overheid worden betaald. De kosten voor levensonderhoud worden door de student betaald uit het in te voeren het basisinkomen, Lenen is dan niet meer nodig.

Vrijzinnige politiek staat voor onderwijs waarvoor het bedoeld is: jonge mensen een basis voor eigen ontplooiing geven. Dat kan alleen als er meer waardering is voor leraren.

Vrijheid van onderwijs

Geef alle kinderen het onderwijs waar ze recht op hebben. Helaas wordt dat met scholenfusies met overkoepelende Raden van Bestuur ondermijnd. De Vrijzinnige Partij pleit voor snelle invoering van het wetsvoorstel ‘Ruimte voor nieuwe scholen’. Hierbij wordt de laatste school van een richting niet gedwongen opgeheven.

Kindgericht onderwijs betekent ook een zorgvuldige overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Thema’s als basisschooladvies, een (verplichte) eindtoets en een verlengde brugperiode moeten goed onderzocht worden om aan de discussies hierover een einde te maken. Het belang van het kind moet altijd voorop staan en het onderwijs moet zoveel mogelijk gericht zijn de individuele leerling. (Internationaal) burgerschap moet op scholen structureel aan bod komen als onderdeel van het totale onderwijsprogramma.

Cultuur

Cultuur is als adem voor de samenleving: het is niet tastbaar maar onontbeerlijk voor mens en geest. De overheid heeft hier een actieve rol in, het is van belang voor de identiteit voor de samenleving. Het neoliberalisme van de afgelopen eeuw heeft de immateriële waarde van kunst ontkend. Doordat instellingen commerciëler en efficiënter moesten is een kaalslag ontstaan.

Vrijzinnige Politiek erkent dat cultuur in een culturele omgeving thuis hoort, zoals monumenten of architectonisch bijzondere gebouwen. Daarom moet er een subsidieregeling komen om instellingen in deze gebouwen te kunnen (blijven) vestigen.

Media

Publieke omroep is als een spiegel van de samenleving. De Vrijzinnige Partij kiest voor een publieke omroep van en voor mensen, democratisch georganiseerd in omroepverenigingen. Pluriformiteit van de media en onafhankelijke journalistiek betekent meer dan vrije pers namelijk ook verantwoordelijke pers, die verantwoording aflegt naar de samenleving

Gezondheidszorg

De Vrijzinnige Partij ziet gezondheidszorg als een basisvoorziening waar iedereen hetzelfde recht op heeft, een integraal onderdeel van het basisinkomen. Zonder een goede gezondheid kan een mens niet vrij zijn. Enerzijds moet het mogelijk zijn dat een arts zijn taak onbelemmerd kan uitvoeren en anderzijds dat de burger de hulp krijgt die hij nodig heeft en dat misstanden voorkomen worden. Naast de reguliere benadering van de gezondheidszorg moet er meer aandacht komen voor complementaire gezondheidszorg.

Daarnaast moet er meer respect komen voor persoonlijke keuzes en moet bureaucratie fors teruggedrongen worden. Niet de financiële belangen, maar de belangen van het welzijn staat voorop.

Nationaal Basiszorgpakket

De Vrijzinnige Partij ziet geen toegevoegde waarde in het opzetten van een nationaal zorgfonds. Een staatsverzekeraar kan alleen maar tot bureaucratie leiden. Wel willen we dat verzekeraars voor het basispakket direct onder controle en in opdracht van de regering opereren, waardoor de zekerheid voor iedereen gelijk zal zijn.

Wanneer de verzekeraars in de basis opereren als een nutsbedrijf zonder winstkenmerk, kan het eigen risico flink worden teruggebracht naar € 50. Mensen belanden tenslotte niet voor hun plezier in het ziekenhuis.

Medicijnen

De overheid is verantwoordelijk voor het garanderen van gelijke toegang tot medische middelen. Het tegengaan van prijsspeculatie hoort daar ook bij. Het beschermingsrecht door patenten moet vervallen bij buitenproportionele en plotselinge prijsverhogingen.

De minister moet zich openlijk verantwoorden hoe het ministerie beslist welke middelen en ingrepen vergoed worden en welke niet (meer). Verzekeraars moeten deze lijst niet verder beperken. Medicijnbesluiten moeten kunnen worden voorgelegd aan de rechter.

De huisarts

Het deurportaal van de zorg is de huisarts. Doordat deze steeds meer taken heeft gekregen willen ze graag kleinere praktijken dan wat nu de norm is. Hiervoor moeten meer huisartsen opgeleid worden en gemotiveerd worden om zich in landelijke gebieden te vestigen. Zo blijft een landelijke dekking gegarandeerd. Vanzelfsprekend kan iedereen in het weekend en de avonduren terecht bij de huisartsenpost. Een voorlichtingscampagne moet ervoor zorgen dat men voor niet-urgente hulp een afspraak bij de huisarts maakt.

Door bureaucratie en controle zijn er steeds langere wachttijden bij de apotheek. Beschikbaarheid van medicijnen op het moment dat je ze nodig hebt moet gegarandeerd worden. Ambulances moeten een kortere aanrijtijd krijgen, zodat meer levens gered kunnen worden.

Mantelzorg

MantelzorgMantelzorg moet terug naar waarvoor het bedoeld is: iemand die vrijwillig een ander wil helpen door als een mantel hem of haar te beschermen. Helaas is het tegenwoordig geworden tot een mooie naam voor de zoveelste bezuinigingsmaatregel.

In de praktijk worden (jong)volwassenen geconfronteerd met het feit dat ze studie, werk en/of gezin moeten combineren met de verzorging van een familielid of vriend(in). Als deze persoon zelf geen gelegenheid heeft om te ontspannen gaat het mis en hoort er andere zorg beschikbaar te zijn.

Complementaire geneeskunde

De menselijke gezondheid is complex en wordt nog niet altijd helemaal begrepen. Daarom past het de reguliere geneeskunde om zich bescheiden en nieuwsgierig op te stellen ten opzichte van complementaire behandelmethoden. Tenslotte kunnen zowel reguliere als alternatieve zorg leiden tot gezondheid. Beiden zouden dus vanuit het basiszorgpakket vergoed moeten worden.

Bij de keuze van de behandeling en de middelen moet altijd eerst de minst belastende vorm gekozen worden. Het minst belastend voor de patiënt (bijwerkingen), voor dieren (dierproeven) en voor het milieu (medicijnresten en hormonen in het afvalwater). De minst belastende keuze zal vaak resulteren in lagere directe én indirecte kosten.

Genotmiddelen

Het advies over het gebruik van alcohol, tabak en softdrugs dat de overheid zou moeten geven is: gebruik met mate of gebruik niet. Ook moeten ze bijsturen in het belang van de volksgezondheid. Dit kan door voorlichting, afschrik/bewustwordingscampagnes en accijnsbeleid. De accijns moeten net hoog genoeg zijn zodat er een gedragswijziging plaatsvindt. Ook moet de hoogte worden afgestemd met Belgische en Duitse accijns om belastingontwijking te voorkomen.

Softdrugs moeten gelegaliseerd worden.

Senioren en hun gezondheid

Verzilvering hoort bij een gezonde en leefbare samenleving en is een goede ontwikkeling, want mensen kunnen nu langer actief en gezond deelnemen aan onze samenleving. Wel heeft het vergaande consequenties voor de arbeidsmarkt, de woningmarkt, voor de financiering van pensioenen en het zorgaanbod.

Jeugd en zorg

Basis van vrijzinnige politiek is dat mensen ruimte moeten krijgen voor ontplooiing om vrij te kunnen zijn. Deze ruimte wordt gevormd in de kinderperiode. Daarom is het belangrijk dat kinderen veilig en zorgeloos op kunnen groeien, en geen achterstand oplopen.

Decentralisatie zorgt voor een directere band en oplossingen voor jeugdhulpvragen. Toch kunnen gemeenten nog veel leren en is er expertise nodig. Daarom moet er vanuit het Rijk opleidingsondersteuning komen.

Grondige evaluatie van de Jeugdwet is nodig. Wij pleiten voor een onafhankelijke beoordelingsinstantie die de instellingen in de Jeugdzorg controleert en rechtelijke dwalingen voorkomt. Kinderen moeten ook als belanghebbenden in hun eigen procedure gezien worden en hebben dus recht op een eigen advocaat. Gezinsvoogden mogen alleen onder ede door de rechter gehoord worden.

Mensen met een beperking

Mensen moeten ruimte krijgen voor ontplooiing om vrij te kunnen zijn. Dit geldt ook voor mensen met een beperking. Ook zij moeten kansen krijgen om, rekening houdend met die specifieke beperkingen, mee te blijven doen en hun talenten in te zetten.

Kinderen met een beperking schrijven we niet af door ze ‘bezigheidstherapie’ te geven, maar geven we kansen door nieuwe methodes en technieken te gebruiken.

Gezondheid en het voorzorgsprincipe

Volgens het voorzorgsprincipe mogen technieken waarvan zoals de straling van mobiele telefonie, wifi, gentechnologie en nanotechnologie mogen de veiligheid niet aantasten. In de praktijk wordt te weinig duidelijkheid gegeven over de risico’s.

De Vrijzinnige Partij vindt dat deze technologieën herkenbaar worden door duidelijke etikettering en waarschuwingsteken. De overheid moet de bevolking informeren over de risico’s en de mogelijkheden om deze te beperken. Mensen die nu klachten hebben door niet bewezen veilige technieken moeten geholpen worden en een financiële vergoeding krijgen. De kosten moeten door de overheid worden verhaald op de fabrikanten.

Zelfbeschikking

De zelfbeschikking over het eigen lichaam is principieel een vrijzinnig uitgangspunt. Dit mag echter niet klakkeloos aan de kant geschoven worden met een systeem wat Nederlanders automatisch donor laat zijn als ze niet aangeven niet als donor geregistreerd te willen staan.

Vrijzinnige politiek gaat uit van verantwoordelijkheid en onderlinge solidariteit die door mensen actief ondernomen wordt, in plaats van dat deze wordt afgedwongen. We pleiten voor een frappez toujour element: Nederlanders zouden vanaf hun achttiende jaar voortdurend en periodiek erop gewezen moeten worden dat zij zich als donor kunnen laten registreren. Zelfbeschikking over je leven betekent ook zelfbeschikking over het einde van je leven.

Gezin en familie

Persoonlijke ontwikkeling en welzijnHet is vrijzinnig om de ouders, ongeacht geslacht, de mogelijkheid te geven om de eerste maanden er te laten zijn voor elkaar, de baby en eventueel andere kinderen. Daarom moet ouderschapsverlof minimaal 13 weken duren met behoud van baan en een passende compensatie. Ouderschap van ongeboren of doodgeboren kinderen moet worden erkend. De mogelijkheden van adoptie moeten versoepeld worden. Elk kind heeft recht op leven, maar ook op zelfbeschikking en om te weten waar het vandaan komt.

Vrijzinnige politiek gaat uit van verbinding tussen generaties en zorg voor volgende generaties. Daarom moet er waarborg komen voor de positie van (over)grootouders ten opzichte van de kleinkinderen.

Sport

Sport is een uitstekende manier voor mensen om zichzelf te ontplooien en om talenten te ontwikkelen. Daarnaast is sport ontspannend en geeft het energie aan lichaam en geest. De overheid heeft hierin een belangrijke faciliterende rol. De aanleg van sportterreinen, het ondersteunen van topsporters vanuit hun voorbeeldfunctie en bij de ondersteuning van amateursport bijvoorbeeld in opleidingen en ondersteuning van de vele vrijwilligers in sportverenigingen.

Sport moet ook veilig zijn. Ieder geweld van publiek en/of spelers naar officials zal direct aangepakt worden door politie en justitie.

Volledige verkiezingsprogramma

Bekijk hier het gehele verkiezingsprogramma